لوگو های خلاقانه دندانپزشکان

لوگو های خلاقانه دندانپزشکان

لوگو های خلاقانه دندانپزشکان لوگو، نشانه و یا آرم شکلی گرافیکی با محتوای پیامی خاص است که متناسب با شرکت، سازمان و یا ارگان طراحی می شود. این پیام نشانگر نوع خدمت، سرویس و یا حرفه، گاهی نشانگر سابقه و…

کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم

کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم

کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم کارت ویزیت دنیای خاص خود را دارد. گاهی سادگی و گاهی پیچیدگی طراحی نفوذ عجیبی در مخاطب دارد. مخفی یا مشهود بودن پیام هم نوعی ابزار در طراحی کارت ویزیت است. متاسفانه در ایران…

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول زمانی که هر نوع کارت ویزیت ساده و یا با طراحی خلاقانه و جالب را می بینم تنها به عنوان یک کارت ویزیت معمولی به آن نمی نگرم؛ بلکه سعی می کنم…